Der er et indmeldelsesgebyr på kr. 1.500,- som betales i forbindelse med indmeldelsen.

Er man tidligt ude, og melder sit barn ind mens barnet går i fx 7.kl, går der jo op til 3 år før skolestart. I den tid er der et årligt plads-garantibeløb på kr. 1.500,-. Beløbet bliver modregnet i den sidste rate af skolebetalingen, men tilbagebetales ikke hvis eleven ikke tager imod pladsen eller stopper før tid.

Inden skolestart betales et garantibeløb på kr. 3.000,- som er en slags depositum. Beløbet tilbagebetales når eleven har gennemført skoleåret, dog modregnet evt. manglende betalinger eller ødelæggelser eleven måtte have forårsaget. Beløbet tilbagebetales kun hvis eleven gennemfører skoleåret.

Inden skolestart betales kr. 1.500,- til en efterskolepakke, som indeholder skoledragt, højskolesangbog mv.

Herefter betales opholdet i 11 rater: Juni (før skolestart), august, september, oktober, november, december, januar, februar, marts, april og maj.

Raterne betales ved brug af betalingskoden på betalingsopgørelsen eller ved indbetaling på reg.nr. 2213, konto nr.: 54 99 66 41 27.

Den samlede pris kan udregnes nederst på denne side.

 

Nej, i udgangspunktet er det all inclusive. Dvs at fx udlandsturen er indregnet i skolepengene. Der kan være ekstra omkostninger i de tilfælde hvor eleverne tager diverse certifikater, som udstedes af andre myndigheder. Fx hygiejnebeviset på Gastronomilinjen (til Levnedsmiddelstyrrelsen), jagttegn (til Skov og Naturstyrrelsen), traktorkørekort (til en ekstern kørelærer).

Ja det er der! Der er nemlig forskel på linjerne. Derfor er der et tillæg på Hestelinjen, som skal kompensere for skolens omkostninger til hestene, og der er et tillæg til Landbrugslinjen, som skal kompensere for skolens omkostninger ved at drive et landbrug med flere maskiner mv, end hvad der matcher landbrugets størrelse.

Tillæggene er oplyst i prisberegneren nederst på denne side og dukker op når der trykkes på knappen Beregn.

Vi har selvfølgelig de lovpligtige forsikringer, herunder en ansvarsforsikring. F.eks. hvis en elev falder pga. manglende snerydning.
Vi har derimod ikke ansvaret for elevernes medbragte ting, hvis de skulle blive ødelagt ved brand eller tyveri. (Medmindre de er i vores varetægt),

Eleverne skal erstatte de ødelæggelser af skolens bygninger og inventar, de måtte forårsage. Dette er normalt omfattet af en almindelig ansvarsforsikring, men man skal være opmærksom på, at dette kun gælder for skader forvoldt på fællesarealer o.lign. Man kan altså ikke regne med, at skader forvoldt af eleven på elevens værelse, er dækket af forsikringen.

Endelig bærer eleven selv risikoen for ulykkestilfælde, som vi ikke kan gøres ansvarlige herfor. F.eks. hvis en elev får en bold i ansigtet og knækker en tand. Denne skade vil normalt være omfattet af en privat ulykkesforsikring. Vi anbefaler derfor, at I har en familieforsikring og en privat ulykkesforsikring. Ved indbrud på elevværelserne er det familiens forsikring af løsøre, som skal dække, da elevernes værelser i forsikringsselskabernes øjne er ”privat område”.

Vedr. medarbejderes transport af elever i egne biler:
Ifølge færdselslovens § 105 skal alle biler være omfattet af en ansvarsforsikring. Forsikringen dækker ting- og personskade i forbindelse med færdselsuheld. Den tilskadekomne vil altid få den erstatning, denne har krav på. I henhold til færdselsloven har føreren af bilen pligt til at påse, at børn under 15 år anvender sikkerhedssele.

Det sker at opholdet bliver afbrudt. Enten fordi elev/forældre ønsker det, eller fordi samarbejdet ikke med rimelighed kan fortsætte. Uanset grunden til afbrydelsen, er der et afbrydelsesgebyr på kr.12.000,- Herudover mister man det indbetalte garantibeløb på kr. 3.000,- .

Elevstøtte

Alle modtager et tilskud fra Staten. Elevstøtten er indkomstbestemt – læs mere om tilskud til efterskoleophold her

Skolen råder desuden over en pulje penge, hvorfra der kan ydes individuelt supplerende elevstøtte. Regler for bevilling og ansøgningsskema kan hentes her. Ansøgninger behandles løbende, der er derfor ingen ansøgningsfrist.

 

Hvad koster det at gå på Bråskovgård Efterskole?

 

 

 

 

Beregneren til venstre her er lavet af Efterskoleforeningen og kan også findes på deres hjemmeside. Vi er bundet af deres format, hvorfor der er tal der skal lægges sammen manuelt. Ved at udfylde beregneren og trykke på knappen Beregn, vil alle omkostninger vises.