Eleven skal kunne klare sig i den hørende verden, evt. med tekniske hjælpemidler. Vi anvender ikke tegnsprog men har tilknyttet en hørekonsulent.

Eleven skal kunne inkluderes i den normale undervisning på niveaudelte hold. Alle niveauer er rettet imod folkeskolens afgangseksamen i henholdsvis 9. eller 10. klasse. Vi har støttelærere på udvalgte hold, og vi forventer, at eleven er fortrolig med at bruge IT-hjælpemidler. IT-hjælpemidlerne bevilliges af staten ved dokumentation for ordblindhed eller via anbefaling fra PPR.

Fælles for disse elever er, at deres udfordring ikke kræver støtte eller behandling fra særligt uddannede personer. Eleven skal kunne gennemføre et efterskoleår med den hjælp, som ligger inden for normalt relationsarbejde.

Efterskolelivets krav til eleven

Alle elever – også støtteeleverne –  skal kunne

  • fungere i et almindeligt fagligt og socialt fællesskab uden behov for større bistand end det, vi som almindelige lærere og mennesker kan yde.
  • fungere i en dagligdag med mange skift og mange mennesker.
  • håndtere den lange skoledag. Vi ikke er en specialinstitution, og der er ministerielle minimumskrav til længden og placeringen af undervisningen.
  • tale om deres udfordringer og være villig til at lade sig vejlede og guide.
  • være alderssvarende fagligt og socialt.
  • være villige til at gå i skole og selv have valgt Bråskovgård Efterskole.

Vi kan IKKE løfte elever, der

  • ikke har lyst til, ikke selv har valgt eller ikke har forstået efterskolekonceptet, da disse meget sjældent gennemfører skoleåret.
  • op til efterskoleårets skolestart har gået i små specialklasser, eller slet ikke har gået i skole, da disse erfaringsmæssigt sjældent har succes med et efterskoleår på Bråskovgård.
  • reagerer med vrede og/eller er kraftigt introverte i forbindelse med deres udfordring, og dermed ikke er modtagelige for guidning.

Støttemuligheder

Der er grundlæggende to former for støtte, vi kan give de elever, der har brug for lidt mere for at gennemføre et efterskoleår.

Den faglige støtte gives i form af støttelærere i undervisningen på udvalgte hold, reduktion af holdstørrelserne på visse hold, niveaudelt undervisning, hjælp til lektier og struktur gennem en kontaktlærer samt backup fra et trivselsteam. Støtten kan bevilliges, når eleven er kendt hos hjemkommunens PPR, skolepsykolog eller tilsvarende. Vi skal have en udtalelse fra PPR, skolepsykolog eller tilsvarende instans, som dokumenterer og beskriver støttebehovet. Vi vil med udgangspunkt i udtalelsen modtage en bevilling fra staten, som anvendes til eleven inden for den ramme, der tidligere er beskrevet. Bråskovgård Efterskole står for at søge denne støtte fra staten.

Den sociale støtte gives i form af hjælp til at navigere i og håndtere skolens sociale udfordringer og dagligdag. Det er typisk 1 ugentlig samtale eller en løbende guidning. Hertil kommer backup fra skolens trivselsteam. Støtten bevilliges INDEN skolestart, og finansierers af elevens hjemkommune. Det er forældrene, der skal søge denne støtte hos kommunen. Udgangspunktet er typisk 1-2 timer pr. uge. Der er stor forskel på, hvordan kommunerne agerer ifht. den sociale støtte, og hvor villige de er til at give den. Bråskovgård Efterskole kan ikke tilbyde ekstra støtte i det tilfælde, hvor kommunen ikke bevilliger den, og det har naturligvis konsekvenser for, hvorvidt eleven kan klare opholdet.